Οι Υπηρεσίες μας


Αντικείμενο της δραστηριότητας της DataGIS είναι:

  • Η παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης σε άνεργους, μακροχρόνια άνεργους αλλά και εργαζόμενους
  • Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης και την διευκόλυνση της ενημέρωσης και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων όσον αφορά τις ευκαιρίες κατάρτισης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και εργασίας
  • Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών συναφών με τα αντικείμενα της εκπαίδευσης
  • Η δημιουργία τεχνολογικής υποδομής, εκπαιδευτικών εργαλείων και υλικών επιμόρφωσης και ενημέρωσης για την διευκόλυνση της κατάρτισης από απόσταση

Παρεχόμενες υπηρεσίες: